Polityka prywatności i polityka cookies

§1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników strony internetowej działającej pod adresem: https://konkursy.lscdn.pl;
 2. dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanym RODO oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 3. dane osobowe zbierane są poprzez formularze na podstronach poszczególnych konkursów przedmiotowych oraz przez formularz rejestracyjny.

§2.

KTO PRZETWARZA DANE?

Na stronie https://konkursy.lscdn.pl dane są gromadzone przez Dyrektora Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli (siedziba: Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, dalej zwane LSCDN, ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin), który przetwarza dane w imieniu Administratora Danych, tj. Lubelskiego Kuratora Oświaty (ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, tel. 81 53 85 200, e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl).

§3.

CEL, ZAKRES I CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Na stronie https://konkursy.lscdn.pl dane osobowe są przetwarzane w celu podania danych laureatów 1. etapu konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych;
 2. na stronie https://konkursy.lscdn.pl są zbierane dane uczniów - laureatów 1. etapu (imiona, nazwiska, data i miejsce urodzenia, klasa, szkoła), dyrektorów  (imiona, nazwiska, szkoła, nr rspo, telefon i e-mail) oraz osób przygotowujących konkretnego ucznia do konkursu (imiona, nazwiska);
 3. okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§5.

PRAWA USŁUGOBIORCY

Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania (poprawiania), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO), prawo do usunięcia swoich danych osobowych (z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 17 ust. 1 lit. b i ust. 3 lit. b, d, e RODO), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6.

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH/KATEGORIACH ODBIORCÓW

Dane użytkownika strony https://konkursy.lscdn.pl mogą zostać przekazane:

 1. podmiotowi przetwarzającemu;
 2. osobom, które na podstawie upoważnienia przetwarzają dane osobowe;
 3. organom publicznym i podmiotom (jedynie w sytuacji, gdy istnieje podstawa prawna do tego typu działań).

§7.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Przetwarzanie danych osobowych użytkownika nie będzie wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

§8.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – ze strony Lubelskiego Kuratora Oświaty: iod@kuratorium.lublin.pl, ze strony Dyrektora LSCDN: e-mail: iod@lscdn.pl.

§9.

PLIKI "COOKIES"

 1. W związku z udostępnianiem zawartości strony internetowej działającej pod adresem: https://konkursy.lscdn.pl stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, można także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies;
 2. pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowego: https://konkursy.lscdn.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer;
 3. pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości strony serwisu internetowego do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 4. w wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania strony internetowej (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji;
 5. wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym: https://konkursy.lscdn.pl z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

§10.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dyrektor LSCDN wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
 2. Dyrektor LSCDN w szczególności zabezpiecza dane osobowe przesyłane drogą elektroniczną przed: przypadkową lub niezgodną z prawem utratą/modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych osobowych.

 

Załącznik nr 1 do Porozumienia z dnia 7 września 2022 roku zawartego między Lubelskim Kuratorem Oświaty, a Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli

§ 1

Załącznik określa zakres odpowiedzialności za dane osobowe uczestników oraz członków komisji.

Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Kuratorium Oświaty w Lublinie ul. 3 Maja 6 – zwany nalej ADO

LSCDN jest podmiotem przetwarzającym, który wykonuje zadania zlecone przez administratora – zwany dalej Procesorem

§ 2

 1. Administrator i Procesor, przetwarzają dane osobowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane RODO.
 2. Procesor oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie postanowień niniejszego załącznika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Procesor oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO”.

§ 3

 1. LSCDN w procesach przetwarzania danych osobowych będzie wykonywał zapisy artykułów RODO, a w szczególności zapisy artykułów 28-34 RODO.
 2. Procesor przetwarza dane osobowe w zakresie, w jakim przewiduje to przetwarzanie Porozumienie.
 3. Procesor nie jest uprawniony do dalszego powierzania przetwarzanych danych innym podmiotom bez zgody Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 4

Celem przetwarzania przez Procesora jest obsługa organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół województwa lubelskiego. LSCDN zobowiązuje się w szczególności:

 1. wykorzystywać powierzone dane osobowe wyłącznie w celu realizacji Porozumienia.
 2. odpowiadać na każde pytanie ADO dotyczące przetwarzania powierzonych danych w szczególności dotyczące zastosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych, niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku,
 3. udzielać upoważnienia osobom przetwarzającym dane osobowe i zobowiązać je do zachowania ich w tajemnicy w związku z przetwarzaniem oraz po ustaniu przetwarzania,
 4. niezwłocznie – nie później niż w ciągu 24 godzin skutecznie powiadomić ADO o wystąpieniu naruszenia ochrony danych,
 5. przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 6. współdziałać z ADO w wypełnieniu obowiązków wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
 7. wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Porozumienia,
 8. pomagać ADO wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie jej praw określonych w rozdziale III RODO,
 9. przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to wynika z obowiązujących przepisów prawa, bez zbędnej zwłoki aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora (jeśli takie działanie mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności przetwarzania, Procesor poinformuje Administratora przed jego podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia Administratora),
 10. w przypadku rozwiązania bądź wygaśnięcia Porozumienia, Procesor zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić, w uzgodnionym między Stronami formacie, dane osobowe, które przetwarzał w związku z wykonywaniem Porozumienia, a następnie usunąć je ze wszystkich nośników informacji. Na żądanie Administratora Procesor potwierdzi pisemnie lub elektronicznie usunięcie danych, które przetwarzał w związku z wykonywaniem Porozumienia; przez usunięcie danych, rozumieć należy takie zniszczenie, które nie pozwoli na ich ponowne odtworzenie.

§ 5

Strony ustalają, że podczas realizacji Porozumienia będą ze sobą współpracować, informując się wzajemnie o wszystkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie Porozumienia.

§ 6

 1. Jeżeli w wyniku działania Procesora na ADO nałożone zostaną kary administracyjne związane z powstaniem szkody po stronie podmiotu danych, ADO dochodził będzie od Procesora stosownego odszkodowania.
 2. Procesor odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Procesora lub gdy działa poza zgodnymi z prawem instrukcjami ADO lub wbrew tym instrukcjom.
 3. ADO i Procesor podlegają środkom prawnym i sankcjom określonym w art. 77-79 oraz art. 82-84 RODO (odpowiedzialność solidarna). W rozliczeniach wzajemnych (regresy) Strony posługują się zasadą winy. Jeżeli jednak żadnej ze Stron nie można przypisać winy lub stopień winy jest podobny, podział odpowiedzialności będzie dokonywany w częściach równych.

§ 7

W ramach realizacji Porozumienia Procesor:

 1. Spełnia obowiązek informacyjny wobec uczestników konkursów, pracowników szkoły zaangażowanych w przeprowadzenie poszczególnych etapów konkursów oraz pracowników Procesora.
 2. Uzyskuje w imieniu ADO dane osobowe uczestników:
 • imię i nazwisko,
 • data i miejsce urodzenia,
 • klasa,
 • dane szkoły do której uczęszcza uczeń.
 1. Przekazuje ADO w wersji elektronicznej i papierowej wykaz uczestników wraz z informacją o treści wyrażonych zgód.
 2. Procesor wykonuje ponadto zadania wynikające z podpisanego Porozumienia z dnia   września 2022 r., które jest dla stron wiążące.
 3. Procesor będzie przechowywał zgromadzone prace uczestników etapu rejonowego i wojewódzkiego przez cały okres prac Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Po sporządzeniu protokołu końcowego podsumowującego konkursy przedmiotowe Procesor przekaże dokumentację konkursową administratorowi. Po przekazaniu dokumentacji konkursowej administratorowi Procesor dokona trwałego zniszczenia prac uczestników.
 4. Zgodnie z regulacjami wewnętrznymi przeprowadzi analizę przydatności danych osobowych uczestników konkursów i usunie je ze swojej strony internetowej.

§ 8

Poza zadaniami wynikającymi z zapisów § 4 Porozumienia z dnia 7 września 2022 r., ADO pełni rolę administratora danych dla autorów i recenzentów zadań we wszystkich konkursach przedmiotowych oraz spełnia obowiązek informacyjny wobec nich.