Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Lubelski Kurator Oświaty. Możesz się z nami skontaktować w Lublinie, ul. 3 Maja 6, 20-078 Lublin, lub telefonicznie tel. 81 53 85 200, lub poprzez e-mail: kurator@kuratorium.lublin.pl
 2. Z inspektorem ochrony danych skontaktujesz się poprzez e-mail: iod@kuratorium.lublin.pl
 3. Dane Twoje i dziecka wykorzystywane są przez nas w celu realizacji zadań związanych z organizacją konkursów przedmiotowych.
 4. Dane, które gromadzimy przetwarza w naszym imieniu LSCDN, które pełni rolę podmiotu przetwarzającego.
 5. Imię, nazwisko Twojego dziecka, nazwę szkoły umieścimy na stronach internetowych Kuratorium oraz LSCDN w celu poinformowania o wyniku punktowym. Wizerunek Twojego dziecka może pojawić się na zdjęciach lub w filmach w fotorelacji z uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursów.
 6. W naszym urzędzie wdrożyliśmy instrukcje, regulaminy i rozwiązania techniczne zabezpieczające dane Twoje i dziecka przed: udostępnieniem osobie nieupoważnionej, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą nieuprawnioną, utratą, uszkodzeniem, zniszczeniem nieuprawnionym. Podobne zabezpieczenia stosuje podmiot przetwarzający.
 7. Okres przez jaki będziemy przetwarzali dane osobowe wynika bezpośrednio z przepisów prawa, tzn. wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, ustaw szczególnych oraz jeżeli obligują nas do tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.), przechowywali będziemy dokumenty z danymi Twoimi i dziecka do czasu, aż upłynie okres obowiązujący nas w ww. ustawie.
 8. Pamiętaj, że masz prawo: żądać dostępu do danych osobowych Twoich i dziecka, sprostowania danych, a także żądać ich usunięcia i ograniczenia przetwarzania. Możesz również wydać sprzeciw wobec przetwarzania.
 9. Dane, które od Ciebie zbieramy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Dane Twoje i dziecka nie będą przetwarzane poza terenem Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Zakres danych jakich od Ciebie żądamy wynika z regulaminu konkursów przedmiotowych.
 11. Zgodnie z przepisami prawa informujemy Cię, że przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.